Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce Torysa 

 1. VZN č. 1/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
 2. VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
 3. VZN č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Torysa
 4. VZN č. 3/2017 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje v obci Torysa
 5. VZN č. 2/2017 o kronike obce
 6. Vnútorná smernica č.2/2016 o používaní a prenájme strojových zariadení a cestných motorových vozidiel vo vlastníctve Obce Torysa
 7. Smernica, ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach obce Torysa
 8. VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
 9.  VZN č. 6/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v obci Torysa  
 10.  VZN č. 5/2016 o organizácii miestneho referenda v obci Torysa   
 11. VZN č.3/2016 o nakladaní s komunalnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Torysa
 12. VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole
 13. VZN č. 1/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Torysa (.pdf 192 kB)
 14. VZN č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách (.pdf 152 kB)
 15. VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
 16. VZN č. 4/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v obci Torysa (.pdf 201 kB)
 17. VZN č. 1/2014, ktoré upravuje nájom bytov bežného štandardu v obci Torysa (.pdf 184 kB)
 18. VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Torysa (.pdf 200 kB)
 19. VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby (.doc 41 kB)
 20. VZN č. 1/2013 o školskom obvode ZŠ s MŠ (.pdf 158 kB)
 21. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011 o výške príspevku ŠJ (pdf 32 kB)
 22. VZN č. 7/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (.pdf 182 kB)
 23. VZN č. 1/2011 o chove a držaní zvierat (.pdf 201 kB)
 24. VZN č. 2/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (.pdf 165 kB)
 25. VZN č. 6/2011 o podmienkach umiestňovania reklamných a propagačných zariadení na území obce Torysa (.pdf 160 kB)