Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Voľby

do orgánov samosprávy obcí

 

I

Dátum a čas konania volieb

       Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10.novembra 2018 od 7:00 do 22:00h.

II

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

     Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

     Prekážkou práva byť volený je

*výkon trestu odňatia slobody,

*právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

*pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

 

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v obci  Torysa