Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

OFICIÁLNA stránka ZŠ s MŠ Torysa

Oficiálnu stránku ZŠ a MŠ Torysa nájdete na  http://zstorysa.edupage.sk/

História a súčasnost

Základná škola v Toryse vznikla  ešte pred II. svetovou vojnou.

   Podľa zápisov v školskej kronike v  roku 1943/1944 školu navštevovalo 190 žiakov. 

   Až do roku 1970, kedy sa započalo s výstavbou novej budovy školy, sa žiaci vyučovali v dvoch smenách v starej škole. 

   V roku 1971 bola nová základná škola 1.- 4.roč. daná do užívania. Vyučovanie bolo jednosmenné. Od 1.8.2004 sa ZŠ s MŠ zlúčili a      prešli na právnu subjektivitu, ktorej zriaďovateľom je   Obecný úrad Torysa

fotofoto

Tel. kontakt MŠ: 051/ 45 97363
Tel. kontakt ZŠ: 051/45 97247

Materská škola Torysa

Do MŠ Torysa bolo prihlásených 61 detí, z toho 16 detí so sociálne znevýhodneného prostredia. MŠ je zapojená do 2 projektov:

1. Aktivačné metódy vo výchove (AMV) - z tohto projektu MŠ získala Interaktívnu tabuľu

2. Elektronizácia vzdelávacích systémov - DIGI ŠKOLA - z projektu získala MŠ :  interaktívnu tabuľu, notebook, tlačiareň.       

Emailova stránka Základnej školy s materskou školou Torysa (pozrieť):  http://zstorysa.edupage.org/

Školská jedáleň

Aktuálny oznam:

Stravníci ŠJ si môžu vyzdvihnúť poštové poukážky na stravu za daný mesiac v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

 Všeobecné informácie pre stravníkov:

1/  V zariadeniach školského stravovania podľa  § 139 až 141 sa zabezpečuje najmä:
- zdravá výživa detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo v školských zariadeniach,
- stravovanie detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách alebo športových aktivitách organizovaných v rámci        súťaží, olympiád alebo prehliadok,
- stravovanie detí a žiakov a zamestnancov škôl alebo školských zariadení počas školských prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-    vzdelávacích aktivitách.
2/  Odhlasovanie zo stravy je potrebné uskutočniť deň vopred, alebo denne do 8.00 hod.
3/ Stravu do obedárov je možné zabezpečiť v čase neprítomností žiaka ZŠ iba v prvý deň po odhlásení- z epidemiologického hľadiska.
4/  Strava sa vydáva v čase od  11.15 hod. do 13.15 hod.

Zákonný zástupca žiaka v materskej a základnej školy uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín takto:
a/ za detí  MŠ /stravníci od 2 – 6 rokov/   sumou  1,05 EUR  
b/ za žiaka I. stupňa /stravníci od 6-11 rokov/ sumou 0,88 EUR za jeden obed
c/ za žiaka  II. stupňa  /stravníci od 11-15 rokov/ sumou 0,95 EUR za jeden obed

5/ Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 rokov a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. Hodnota obeda sa stanovuje na 2,60 EUR. 

Úhrada poplatkov za stravu:
Číslo účtu :1886737558
1/ poštovou poukážkou
2/ bezhotovostne – vkladom na účet cez internetbanking
Platbu  je potrebné uhradiť do 10.dňa v mesiaci.