Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

 

 1. VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
 2. VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
 3. VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Torysa
 4. Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 5. VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
 6. VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou Torysa, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
 7. VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a iných fyzických osôb na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
 8. VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 9. VZN č. 5/2018 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody
 10. VZN č. 4/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2012 POŽIARNY PORIADOK OBCE TORYSA
 11. VZN č. 1/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
 12. VZN č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Torysa
 13. VZN č. 3/2017 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje v obci Torysa
 14. VZN č. 2/2017 o kronike obce
 15. Smernica č. 2/2016 o používaní a prenájme strojových zariadení a cestných motorových vozidiel vo vlastníctve obce Torysa
 16. Smernica, ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach obce Torysa
 17.  VZN č. 6/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v obci Torysa  
 18.  VZN č. 5/2016 o organizácii miestneho referenda v obci Torysa   
 19. VZN č.3/2016 o nakladaní s komunalnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Torysa
 20. VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole
 21. VZN č. 1/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Torysa (.pdf 192 kB
 22. VZN č. 4/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v obci Torysa (.pdf 201 kB)
 23. VZN č. 1/2014, ktoré upravuje nájom bytov bežného štandardu v obci Torysa (.pdf 184 kB)
 24. VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Torysa (.pdf 200 kB)
 25. VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby (.doc 41 kB)
 26. VZN č. 1/2013 o školskom obvode ZŠ s MŠ (.pdf 158 kB)
 27. VZN č. 1/2011 o chove a držaní zvierat (.pdf 201 kB)
 28. VZN č. 6/2011 o podmienkach umiestňovania reklamných a propagačných zariadení na území obce Torysa (.pdf 160 kB)