Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

 1. VZN č. 2/2021 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (688.81 kB)
 2. VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Torysa (741.14 kB)
 3. Smernica upravujúca postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek (1.13 MB)
 4. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
 5. VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Torysa
 6. VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Torysa
 7. VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Torysa
 8. VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Torysa
 9. Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 10. VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
 11. VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou Torysa, ktorého zriaďovateľom je Obec Torysa
 12. VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a iných fyzických osôb na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
 13. VZN č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 14. VZN č. 5/2018 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody
 15. VZN č. 4/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2012 POŽIARNY PORIADOK OBCE TORYSA
 16. VZN č. 1/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
 17. VZN č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Torysa
 18. VZN č. 3/2017 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje v obci Torysa
 19. VZN č. 2/2017 o kronike obce
 20. Smernica č. 2/2016 o používaní a prenájme strojových zariadení a cestných motorových vozidiel vo vlastníctve obce Torysa
 21. Smernica, ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach obce Torysa
 22.  VZN č. 6/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v obci Torysa  
 23.  VZN č. 5/2016 o organizácii miestneho referenda v obci Torysa   
 24. VZN č. 2/2016 o výške mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole
 25. VZN č. 1/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Torysa (.pdf 192 kB
 26. VZN č. 4/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v obci Torysa (.pdf 201 kB)
 27. VZN č. 1/2014, ktoré upravuje nájom bytov bežného štandardu v obci Torysa (.pdf 184 kB)
 28. VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Torysa (.pdf 200 kB)
 29. VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby (.doc 41 kB)
 30. VZN č. 1/2013 o školskom obvode ZŠ s MŠ (.pdf 158 kB)
 31. VZN č. 1/2011 o chove a držaní zvierat (.pdf 201 kB)
 32. VZN č. 6/2011 o podmienkach umiestňovania reklamných a propagačných zariadení na území obce Torysa (.pdf 160 kB)