Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

Toto webové sídlo www.obectorysa.sk spravuje Obec Torysa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu:

Obec Torysa
Torysa 28
082 76  Torysa

IČO: 00 327 883
DIČ: 202 0732285

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Počet obyvateľov k 1.1.2023 :   1594   
Rozloha:  1056 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1265

Kompetencie:
Obec Torysa  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Starosta:

Ing. Jozef Stedina - starosta obce

tel. číslo:  051 / 452 00 34

web: www.obectorysa.sk

e-mail: starosta@obectorysa.sk

 • IČO: 00 327883
 • DIČ: 202 0732285

VÚB banka, a.s.
Č. ú. 8425572/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0842 5572

 

Zástupca starostu obce:

Mgr. Stanislav Angelovič

 

Sekretariát:

Mgr. Alžbeta Bodnárová
email:  obec.torysa@gmail.com
tel. č:  051 / 459 73 10

 • zabezpečenie volieb a referenda
 • archivácia a spracovanie písomností
 • zabezpečovanie správy registratúry podľa registratúrneho poriadku obecného úradu
 • príprava na zasadanie obecného zastupiteľstva 
 • vyhotovenie zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • evidencia sťažností občanov
 • poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobnom prístupe k informáciám
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • Civilná obrana a krízové riadenie

Oblasť ekonomická:

Mgr. Oľga Novická
email:  ekonom@obectorysa.sk
tel.č.:  051/452 00 11

 • evidencia obyvateľstva
 • predkladá správu o stave obecnej ekonomiky
 • vykonáva účtovnícto obce
 • sleduje stav pohľadávok obce a zabezpečuje ich vymáhanie
 • sleduje stav záväzkov a zodpovedá za ich včasnú likvidáciu 
 • vykonáva prípravu, zostavenie, sledovanie a vyhodnocvanie rozpočtu obce
 • vykonáva agendu práce a miezd pracovníkov obce

Oblasť daní a poplatkov:

Ing. Ivana Sabolová
email:  archiv.torysa@gmail.com
tel.č.:  051/452 00 11

 • príprava VZN obce o daniach z nehnuteľností a poplatkov na územi obce Torysa
 • evidencia došlých daňových priznaní
 • spracovanie daňových priznaní
 • kontrola správnosti podávaných daňových priznaní

Oblasť stavebná, projektová:

Mgr. Katarína Jaššová
email:  referent.torysa@gmail.com
tel. č:  051 / 459 73 10

 • ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.
 • príprava podkladov k stavebným konaniam, kolaudačným konaniam 
 • príprava projektov zamestnonosti - UPSVaR Prešov
 • ďalšie pokyny podľa pokynov starostu obce

Spoločný úrad na úseku stavebného poriadku v Lipanoch

Vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle § 2 pism. e) a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 2 písm. a) zákona NR SR č. 416/2002 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky pre primátora mesta a starostov obcí združených v spoločnom obecnom úrade.

Ing. Natália Salamonová

tel. č.: 051 4881172, 0917 326 639

 • vedie územné, stavebné a kolaudačné  konania a vydáva rozhodnutia, prípadné stavebné povolenia v zmysle stavebného  zákona
 • nariaďuje údržbu stavby, povoľuje zmenu v užívaní stavby, úpravy na stavbe....
 • vykonáva kontrolnú činnosť

Oblasť sociálna:

Mgr. Mária Pavlíková - terénny sociálny pracovník

          Mária Mišeková - terénny pracovník

          Alžbeta Ištoňová - terénny pracovník
email:  tsp.torysa@gmail.com
tel. č:  051 / 45 200 17

 • terrénna sociálna práca - marginalizovaná rómska komunitarodiny s deťmi, seniori, občania so zdravotným postihnutím, znevýhodnení občania, občania v hmotnej núdzi 
 • poskytovanie sociálneho poradenstva
 • spolupráca s UPSVaR - oddelenie Sociálno-právnej ochrany a kurately v Prešove, OO PZ Lipany...

Správa majetku úradu, doručovateľka, upratovačka:

Martina Hajduchová
tel. č:  051 / 459 73 10

 • evidencia majetku obce 
 • doručovanie pošty občanom obce Torysa
 • udržiavanie čistoty a hygieny priestorov obecného úradu, Kultúrneho domu a Domu nádeje
 • ďalšie činnosti podľa pokynov starostu obce

Vedúci prevádzky zamestnanosti a správca cintorína obce Torysa:

Ľubomír Hovančík
tel. č:  0907 366 051

 • koordinuje práce zamestnancov obce a uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce pri údržbe, úprave verejných priestranstiev a majetku obce
 • evidencia dochádzky zamestnancov
 • udržiavať poriadok a čistotu na cintoríne
 • kosenie cintorína a plochy okolo oplotenia 
 • kosenie verejných priestranstiev podľa pokynu starostu obce
 • zabezpečiť pre občanov služby na cintoríne
 • ďalšie práce podľa pokynov starostu obce

 

 

 

Kontakt

Kontakt

Obec Torysa
Torysa 28
082 76 Torysa

Ing. Jozef Stedina - starosta obce

Sekretariát:  051 / 459 73 10

www.obectorysa.sk

starosta@obectorysa.sk

IČO: 00 327883

DIČ: 202 0732285
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 8425572/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0842 5572

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Cintorín

cintorín

Virtuálna prehliadka

virtuálna pprehliadka

Odpady

ODPADY

Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na