Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Toto rozhoduje o základných otázkach života obce najmä:

•    určuje zásady hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý    užíva,
•    schvaľuje rozpočet a programový rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie,
•    schvaľuje záverečný účet obce,
•    schvaľuje územný plán obce,volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce,
•   schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
•    schvaľuje plat starostu obce podľa osobitného zákona,
•   schvaľuje a vydáva všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré však nesmú odporovať ústave ani zákonom,
•    zakladá, zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Poslanci Obecného Zastupiteľstva obce Torysa

 

 

Ing. Peter Sabol, PhD.Peter Sabol

 

Osobné údaje:

Vek:                            35 r.

Rodinný stav:              ženatý

Adresa:                       Torysa č. 404

 

 

Vzdelanie:

1998-2002                SPŠ stavebná, Prešov

2005-2010                Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

2010-2015                Denný doktorant, SvF TU Košice

 

Pracovné skúsenosti:

2015- súčasnosť      Odborný asistent, SvF TU Košice, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

 

Osobnostné schopnosti a znalosti:

Počítačove zručnosti: Atocad, Nexis 32, Scia ESA, feat, Dlubal, TEKLA, ATENA, 

                                  Inova, GiD, balík Microsoft Office, GOM Aramis

                                  vodičské oprávnenie - B

 

Mgr. Stanislav Angelovič, zástupca starostu

foto

Osobné údaje:                                                                         

Vek:                           46 r.

Rodinný stav:             ženatý

Adresa:                      Torysa č. 47

 

Pracovné zaradenie:   štátny zamestnanec MV SR

 

 

 

 

Matej KrižalkovičMatej Križalkovič

 

Osobné údaje:

Vek:                           32 r.

Rodinný stav:             slobodný

Adresa:                      Torysa č. 224

 

 

Vzdelanie:

1998-2006                Gymnázium Komenského 13, Lipany

 

Pracovné skúsenosti:

2012-súčasnosť       majiteľ- Pizzéria Torysa

 

Osobnostné schopnosti a znalosti:

Certifikáty                 Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry3)

                                  Vodičské oprávnenie - B

 

Anna JaššováAnna Jaššová

 

Osobné údaje:

Vek:                           60 r.

Rodinný stav:             vdova

Adresa:                      Torysa č. 278

 

Vzdelanie:

1975-1978                SOŠ Prešov

 

Pracovné skúsenosti:

1975-súčasnosť       COOP Jednota, zástupca vedúcej predajne

 

Osobnostné schopnosti a znalosti:

                                 preventivár

                                 vodičské oprávnenie - B   

 

 

 

Ing. Miroslav IštoňaMiroslav Ištoňa

 

Osobné údaje:

Vek:                           35 r.

Rodinný stav:             ženatý

Adresa:                      Torysa č. 403

 

Pracovné zaradenie:   IT technik

 

 

 

Jozef IštoňaJozef Ištoňa

 

Osobné údaje:

Vek:                           51 r.

Rodinný stav:             ženatý

Adresa:                      Torysa č. 376

 

Pracovné zaradenia:   SZČO

 

 

Jozef Berdis

Osobné údaje:Jof Berdis

Vek:                            55 r.

Rodinný stav:              ženatý

Adresa:                       Torysa č. 135

 

Vzdelanie

1979 - 1982     SOU Poľnohospodárske Sabinov

0982 - 1984     Maturita - Technológia - diagnostika

 

Pracovné zaradenie

2015 - súčasnosť     EKO SVIP s.r.o. - stavebné a murárske práce


Stanislav HudymačHudymač

 

Osobné údaje:

Vek:                            29 r.

Rodinný stav:              ženatý

Adresa:                       Torysa č. 294

Pracovné zaradenie:    dobrovoľne nezamestnaný

 

 

 

 

Mgr. Peter Tarasovič, MBATarasovič

Osobné údaje:

Vek:                            23 r.

Rodinný stav:              slobodný

Adresa:                       Torysa 71

Pracovné zaradenie:    študent, moderátor

 

Vzdelanie:

2011 - 2015                Gymnázium Lipany

2019                           EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION

2015 - súčasnosť         Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu

 

Pracovné skúsenosti:

2017 - 2020               Riaditeľ univerzitného rádia

2018 - súčasnoť         Copywriter