Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Spôsob zriadenia obce

Zriadenie obce, jej právomoci, kompetencie a orgány obce

Zriadenie Obce ako samostatného samosprávneho subjektu

Obec ako samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Právomoci a kompetencie obce sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších           predpisov
 • Platnou právnou úpravou SR
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností( čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Originálne kompetencie

 • hospodárenie s vlastným alebo so štátnym majetkom
 • rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch
 • usmerňovanie ekonomickej činnosti obce
 • výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
 • verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom
 • starostlivosť o verejný poriadok
 • investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • poskytovanie opatrovateľskej služby
 • zabezpečovanie chodu školských jedální, klubov detí a mládeže a materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času


Prenesené kompetencie

 • stavebné konanie
 • zriaďovateľská pôsobnosť vo vzťahu k základným školám, zdravotníckym zaradeniam nižšieho typu, obvodným zdravotným strediskám, domovom dôchodcov, penziónom
 • ochrana prírody a krajiny
 • správa matrík
 • evidencia matričných úkonov

Organizačná štruktúra obce:
Orgánmi Obce Torysa sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v Toryse má 9 poslancov. Kompetencie obecného zastupiteľstva sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11. Rokovanie obecného zastupiteľstva je upravené v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva v Toryse. Rokovania zastupiteľstva sú zásadne verejné.Vyhlásiť rokovanie obecného zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme.

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkcia starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Kompetencie starostu obce sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:

 • Obecná rada - iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán, zložená z 3 poslancov obecného zastupiteľstva; obecná rada zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce.
 • Komisie obecného zastupiteľstva:
  • Komisia pre verejný poriadok
  • Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport
  • Komisia pre výstavbu a územné plánovanie, majetok a financie
  • Komisia pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva
  • Komisia na ochranu verejného záujmu
 • Rada školy pri ZŠ s MŠ Torysa

Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Jeho práva a povinnosti sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorého do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. Jeho kompetencie upravuje § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zástupca starostu je členom obecnej rady. Jeho kompetencie sú upravené zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a starostom stanovená pracovná náplň.

Samospráva

Kontakt

Obec Torysa
Torysa 28
082 76 Torysa

Ing. Jozef Stedina - starosta obce

Sekretariát:  051 / 459 73 10

www.obectorysa.sk

starosta@obectorysa.sk

IČO: 00 327883

DIČ: 202 0732285
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 8425572/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0842 5572

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Cintorín

cintorín

Virtuálna prehliadka

virtuálna pprehliadka

Odpady

ODPADY

Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na