Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám (aktuálne znenie tohto zákona: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam/. Povinnými osobami podľa tohto zákona sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona. Povinnými osobami sú aj právnické osoby založené povinnými osobami. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Kategórie informácií, ktoré sú chránené a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v §8 až §11 zákona o slobode informácií. Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať informácie, ktoré v momente podania žiadosti o sprístupnenie informácií ešte neexistujú. Povinná osoba teda nie je povinná spracovávať, usporadúvať alebo vytvárať prehľady, zoznamy a tabuľky informácií podľa kritérií určených žiadateľom v žiadosti o sprístupnenie informácií.

Žiadosť o sprístupnenie informácií (Formulár na podanie žiadosti o sprístupnenie informácií) musí obsahovať tieto údaje a musí byť z nej zrejmé:

 1. ktorej povinnej osobe je určená,
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa,
 4. ktorých informácií sa žiadosť týka,
 5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Spôsoby podania žiadosti:

 • a) písomne ako poštovú zásielku na adresu : Obecný úrad Torysa, Torysa 28, 082 76 Torysa
 • b) písomne - osobným doručením do podateľne Obecného úradu v Toryse, Torysa 28
 • e) elektronickou poštou na adresu: starosta@obectorysa.sk

Úhrada nákladov: Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi.


Prílohy

tu ku stiahnutiu

 

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Sťažnosť, petícia a iné podanie môžu byť obci podané nasledovnými spôsobmi:

 • v listinnej podobe prostredníctvom pošty na adresu: Obec Torysa, Torysa 28, 082 76 Torysa, resp. do podateľne Obecného úradu v Toryse
 • v elektronickej podobe na adresu: starosta@obectorysa.sk, alebo obec.torysa@gmail.com

Podnet (žiadosť, návrh, pripomienka, oznámenie, ktoré obec nevybavuje v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov) môže byť obci podaný aj nasledovnými spôsobmi:

 • písomne do úradnej schránky Obecného úradu v Toryse s názvom „Podnety a pripomienky“, ktorá sa nachádza na budove obecného úradu v Toryse

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

Úradné hodiny tu: obecny-urad/uradne-hodiny/

  Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní, prešetrovaní a kontrole vybavovania sťažností, petícií a podnetov fyzických osôb a právnických osôb podaných obci Torysa upravuje:

Vnútorná smernica č. 3/2016 o vybavovaní sťažností.

Podnet podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno podať písomne alebo elektronickou poštou.

 1. písomný podnet sa môže podať osobne alebo poštou do podateľne Obecného úradu Torysa, Torysa 28, 082 76 Torysa v uzavretej obálke s označením  "Neotvárať- podnet pre hlavného kontrolóra". Podateľňa je povinná bezodkladne odovzdať doručený podnet zodpovednej osobe

 2. podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť e-mailom na mailovú adresu zodpovednej osoby: kontrolortorysa@gmail.com, ktorá je prístupná 24 hodín denne.  

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu povinnej osoby o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané.

Z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) zrejmé :

 •       kto podáva odvolanie,
 •       proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
 •       prečo sa odvolanie podáva,
 •       návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

V súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z o slobode informácií ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce do 15 dní odo dňa, v ktorý mu obecný úrad, ktorý vydal prvostupňové rozhodnutie, odvolanie doručil. Ak starosta obce do 15 dní od doručenia odvolania nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie starostu obce je preskúmateľné súdom. Ak starosta obce odvolanie proti povinnej osobe zamietne (vrátane fiktívneho rozhodnutia) a žiadateľ sa neuspokojí s takýmto rozhodnutím v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní  podať žalobu na príslušný súd, t. j. Krajský súd Prešov. Odvolanie sa podáva starostovi obce Torysa prostredníctvom Obecného úradu v Toryse na adresu : Obecný úrad, Torysa 28, 082 76 Torysa.

Úrad

Kontakt

Obec Torysa
Torysa 28
082 76 Torysa

Ing. Jozef Stedina - starosta obce

Sekretariát:  051 / 459 73 10

www.obectorysa.sk

starosta@obectorysa.sk

IČO: 00 327883

DIČ: 202 0732285
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 8425572/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0842 5572

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Cintorín

cintorín

Virtuálna prehliadka

virtuálna pprehliadka

Odpady

ODPADY

Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na