Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Zriadenie obce, jej právomoci, kompetencie a orgány obce

Zriadenie Obce ako samostatného samosprávneho subjektu


      Obec ako samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Právomoci a kompetencie obce sú dané:
• Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
• Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších          
predpisov
• Platnou právnou úpravou SR
• Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností
( čl. 71 ods. 2 Ústavy SR)

Originálne kompetencie
- hospodárenie s vlastným alebo so štátnym majetkom
- rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch
- usmerňovanie ekonomickej činnosti obce
- výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
- verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom
- starostlivosť o verejný poriadok
- investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách
- poskytovanie opatrovateľskej služby
- zabezpečovanie chodu školských jedální, klubov detí a mládeže a materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času


Prenesené kompetencie
- stavebné konanie
- zriaďovateľská pôsobnosť vo vzťahu k základným školám, zdravotníckym zaradeniam nižšieho typu, obvodným zdravotným strediskám, domovom dôchodcov, penziónom
- ochrana prírody a krajiny
- správa matrík
- evidencia matričných úkonov

Organizačná štruktúra obce:
 Orgánmi Obce Torysa sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v Toryse má 9 poslancov. Kompetencie obecného zastupiteľstva sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11. Rokovanie obecného zastupiteľstva je upravené v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva v Toryse. Rokovania zastupiteľstva sú zásadne verejné.Vyhlásiť rokovanie obecného zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme.

     Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkcia starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Kompetencie starostu obce sú vymedzené zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:

  • Obecná rada - iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán, zložená z 3 poslancov obecného zastupiteľstva; obecná rada zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce.

  • Komisie obecného zastupiteľstva:

  • Komisia pre verejný poriadok

  • Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport

  • Komisia pre výstavbu a územné plánovanie, majetok a financie

  • Komisia pre sociálne otázky, bytové, zdravotníctva a školstva

  • Komisia na ochranu verejného záujmu

  • Rada školy pri ZŠ s MŠ Torysa

     Obecný úrad, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Jeho práva a povinnosti sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorého do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. Jeho kompetencie upravuje § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


     Zástupca starostu je členom obecnej rady. Jeho kompetencie sú upravené zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a starostom stanovená pracovná náplň.