Menu
Obec Torysa
obecTorysa
S čím Vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
RSS

Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky sa v ambulancii MUDr. Tomáškovej nebude ordinovať od 13. septembra 2021 do 24. septembra 2021.

Projekty

Projekt:  Torysa - IBV - Rovinky a Záhrady - I. etapa

IBV

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Torysa inštaláciou tepelného čerpadla

KD

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Torysa inštaláciou tepelného čerpadla

OcÚ

Projekt: "Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Torysa - III. etapa"

ZMLUVA č. 290/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Výška dotácie: 5 000 Eur

Podiel vlastných zdrojov: 20,00 %, t. j. 1 250 Eur

Cieľ projektu:

 • zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti v obci vo vzťahu k cieľovým skupinám, ako aj k majetku na území obce
 • posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v obci
 • zabezpečiť budovu obecného úradu, kde bude vytvorené monitorovacie pracovisko pre kamerový systém
 • v monitorovacích lokalitách zabezpečiť nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v širokom zábere verejného priestranstva, čo nie je možné zabezpečiť fyzickou prítomnosťou príslušníkov polície

Projekt je zameraný na elimináciu páchania priestupkov, prípadne trestných činov nepretržitým monitorovaním vybraných lokalít obce Torysa prostredníctvom kamerového systému.

Prínos projektu:

 • preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálno-patologických javov
 • odhaľovanie priestupkov a trestných činov, ako aj podporný prostriedok pri ich          objasňovaní
 • operatívne vysielanie hliadok na miesta porušenia právnych noriem
 • operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napr. dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti)
 • ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce
 • ochrana majetku obecných a štátnych inštitúcií, podnikateľských investícií a pod.
 • včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľstva v mimoriadnych situáciách

Logo MV.jpg"Projekt bol finančne podporený Radou vlády 

Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

 

 

Logo
Logo

 

 

            

 

 

 

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla MŠ v Toryse  s využitím aerotermálnej energie

Informácia

Projekt: Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ v Toryse s využitím aerotermálnej energie

Tepelné čerpadlá v ZŠ

Projekt: Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Torysa

oznam

 

Projekt: Torysa - IBV Rovinky a Záhrady - I. etapaIBV Rovinky a Záhrady

Projekt: Zvýšenie ochrany pred požiarmi v obci Torysa     

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2018-000537-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Výška dotácie:  30 000,00 Eur

Podiel vlatných zdrojov:  1 509,41 Eur

Účel projektu: 

 • nadobudnutie objektu a jeho modernizácia (výmena otvorových konštrukcií) pre účely zriadenia hasičskej zbrojnice
 • zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia
 • zvýšenie bezpečnosti občanov a ich majetku

Informačná tabuľa

 

Projekt: "Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Torysa - II. etapa"

ZMLUVA č. 231/2018/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Výška dotácie: 5 000 Eur

Podiel vlastných zdrojov: 20,00 %, t. j. 1 250 Eur

Cieľ projektu:

 • zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti v obci vo vzťahu k cieľovým skupinám, ako aj k majetku na území obce
 • posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v obci
 • zabezpečiť budovu obecného úradu, kde bude vytvorené monitorovacie pracovisko pre kamerový systém
 • v monitorovacích lokalitách zabezpečiť nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v širokom zábere verejného priestranstva, čo nie je možné zabezpečiť fyzickou prítomnosťou príslušníkov polície

Projekt je zameraný na elimináciu páchania priestupkov, prípadne trestných činov nepretržitým monitorovaním vybraných lokalít obce Torysa prostredníctvom kamerového systému.

Prínos projektu:

 • preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálno-patologických javov
 • odhaľovanie priestupkov a trestných činov, ako aj podporný prostriedok pri ich          objasňovaní
 • operatívne vysielanie hliadok na miesta porušenia právnych noriem
 • operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napr. dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti)
 • ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce
 • ochrana majetku obecných a štátnych inštitúcií, podnikateľských investícií a pod.
 • včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľstva v mimoriadnych situáciách

 

Logo MV.jpg"Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra

Slovenskej republiky".

 

 

Projekt: Národný projekt "Cesta na trh práce" - Aktivita č.3

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01.04.2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   31.03.2019
 3. Cieľ  a prínos projektu:  Koordinácia pracovníkov menších obecných služieb a v obci Torysa - rozdelenie pracovnej činnosti, dohľad nad vykonávanim pracovnej činnosti pracovníkov menších obecných služieb, údržba verejných priestranstiev, obnova kultúrnych pamiatok.

 

Projekt: Národný projekt "Cesta na trh práce" - Aktivita č.3

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01.03.2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   28.02.2019
 3. Cieľ  a prínos projektu:  Podieľanie sa na zlepšení úrovne životného prostredia v oblasti komunálnych odpadov, podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva  a historických pamiatok v obci Torysa. Starostlivosť o osoby odkázané na starostlivosť iných osôb - donáška obedov, zabezpečovanie nákupov...

 

Projekt:  "Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Torysa"

ZMLUVA č. 280/2017/OO o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov

Výška dotácie:  10 000 Eur

Podiel vlastných zdrojov:  20,00 %, t. j. 2 500 Eur

Cieľ projektu:  posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situácoiu v obci a zároveň zabezpečiť budovu obecného úradu, kde bude vytvorené monitorovacie pracovisko pre kamerový systém. V monitorovacích lokalitách tiež zabezpečiť nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v širokom zábere verejného priestranstva, čo nie je možné zabezpečiť fyzickou prítomnosťou príslušníkov polície.

Projekt je zameraný na elimináciu páchania priestupkov, prípadne trestných činov nepretržitým monitorovaním vybraných lokalít obce Torysa prostredníctvom kamerového systému.

Prínos projektu:

 • prevencia kriminality v obci
 • odhaľovanie priestupkov a trestných činov, ako aj podporný prostriedkok pri ich          objasňovaní
 • operatívne vysielanie hliadok na miesta porušenia právnych noriem
 • operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napr. dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti)
 • ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce
 • ochrana majetku obecných a štátnych inštitúcií, podnikateľských investícií a pod.
 • včasné vrovanie a vyrozumenie obyvateľstva v mimoriadnych situáciách

 

Logo MV.jpg"Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra

Slovenskej republiky".

 

 

 

Projekt: "Podpora prístupu k pitnej vode v rómskej osade obce Torysa"

logo

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         05/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:    08/2018
 3. Celková výška oprávnených výdavkov :                               10 711,45 EUR
 4. Typ projektu:    Dopytovo-orientovaný projekt 
 5. Cieľ  a prínos projektu:

Cieľom je zlepšiť technickú vybavenosť obce Torysa pre obyteľov MRK, a to zvýšiť počet marginalizovaných rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom napojenia na existujúci vodovod, vybudovaním vodovodného potrubia v dĺžke 35 m a osadením výdajného stojana na vodu s ohrevom.

Cieľovou skupinou sú predovšetkým obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity, ktorí obývajú rómske osídlenie na okraji obce, kde sa nachádzajú nelegálne chatrče i murované obydlia bez prístupu k pitnej vode (s výnimkou Strediska osobnej hygieny prístupného vo vymedzených hodinách).

Zabezpečením prístupu k pitnej vode získajú obytelia MRK podmienky pre zvyšovanie svojej sociálnej situácie, a to v prvom rade tým, že sa zvýši kvalita ich bývania a vedenia domácnosti. Prístup k vode je predpokladom pre zabezpečenie osobnej hygieny, ktorá je dôležitým faktorom pri integrácii všetkých vekových skupín MRK do spoločnsoti.

Prínosom je aj predchádzanie rizika zdravotných problémov, t.j. predchádzanie rizikám, ktoré užívaním nekvalitnej vody spôsobujú problémy s trávením, kožné, infekčné a ďalšie zdravotné problémy.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."

    www.ludskezdroje.sk             www.minv.sk       

 

plagat loga

 

Projekt: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite v obci Torysa"

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         01/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   12/2018
 3. Celkové náklady :                                                                      7 368,20 EUR
 4. Druh projektu:    Dotácia MINISTERSTVA PRÁCE SR
 5. Cieľ  a prínos projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie kvality dopravnej infraštruktúry v miestnej rómskej osade a zvýšenie kvality a bezpečnosti života rómskej komunity v obci Torysa.

Súčasný stav dopravnej infraštuktúry smerujúcej k rómskej osade v lokalite Lačnov je v nevyhovujúcom stave a je potrebné ho riešiť rekonštrukciou miestnej komunikáice a prvkov s ňou súvisiace. Výsledkom projektu bude stavebne a technicky zhodnotená infraštuktúra miestnej komunikácie v dĺžke 195,08 m. Projek je zameraný predovšetkým na zvýšenie kvality života v miestnej rómskej osade, kde žije 277 príslušníkov MRK.

Ukončenie projektu prinesie komplexnú rekonštrukciu a revitalizáciu miestnej komunikácie, posilní sa občianska vybavenosť a jej prvky, zvýši sa bezpečnosť a kvalita životného prostredia, zvýši sa bezpečnosť dopravy a peších obyvateľov, predovšetkým rómskeho etnika. Pre miestnych rómskych obyteľov sa tak zabezpečí potenciál rozvoja obce v sociálno-ekonomickom kontexte.

 

Projekt:  "Rekonštrukcia priestorov, aerálu a zvýšenie  kapacity MŠ v obci Torysa"

 1. Dátum začatia realizácie hlavných aktivít projektu:         05/2018
 2. Dátum ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu:   10/2018
 3. Celkové náklady :                                                                      135 359,57 EUR
 4. Druh projektu:      Dopytovo orientovaný projekt

info

Projekt: „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)“ 

Projekt       

             

Projekt: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Torysa“

 

Projekt: „Regenerácia obce Torysa“

rop

Obec

Kontakt

Obec Torysa
Torysa 28
082 76 Torysa

Ing. Jozef Stedina - starosta obce

Starosta mobil: 0908 776 733

Sekretariát:  051 / 459 73 10

www.obectorysa.sk

starosta@obectorysa.sk

IČO: 00 327883

DIČ: 202 0732285
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 8425572/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0842 5572

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Obec Torysa Obec Torysa

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás

Priamo vo vašom telefóne

Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na